ระบบปรับปรุงข้อมูล สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  • การยืนยันตัวตน กรุณากรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน และข้อมูลสมาชิกที่ท่านทราบ
  • ข้อมูลปัจจุบันของท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่าน ก่อนเริ่มปรับปรุงข้อมูล
  • ปรับปรุงข้อมูลและยืนยัน บันทึกข้อมูลล่าสุดของท่าน และยืนยันข้อมูลให้เนติบัณฑิตยสภา
การยืนยันตัวตน เพื่อตรวจสอบการเป็นสมาชิก
ขั้นตอนที่ 1 - 3

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบปรับปรุงข้อมูล สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

กรอกเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดของท่าน ลงในช่องด้านล่างของหน้าจอนี้ เพื่อยืนยันตัวตน
ในช่องวันเกิด หากท่านเกิด 3 ธันวาคม 2502 ให้ระบุ 03/12/2502 เป็นต้น
หมายเหตุ - หากระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลของท่าน ท่านอาจจะเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาอยู่แต่ระบบค้นข้อมูลท่านไม่พบ ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรง


ทำไมต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน?

ระบบทำการยืนยันตัวตนด้วยเลขประจำตัวประชาชน และปีที่ท่านได้รับเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลของท่านจะได้ถูกเก็บเป็นความลับ ภายใต้การดูแลของเนติบัณฑิตยสภา
ระบุวันเดือนปีเกิดของท่าน

กรุณากรอกวันเดือนปีเกิดของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านเกิด 3 ธันวาคม 2502 ให้ระบุ 03/12/2502

ข้อมูลของท่านจะได้ถูกเก็บเป็นความลับ ภายใต้การดูแลของเนติบัณฑิตยสภา
ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของท่าน ก่อนเริ่มปรับปรุงข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 - 3

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบปรับปรุงข้อมูล สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบันของท่าน ให้ท่านทราบ
เมื่อท่านดูแล้ว ให้ท่านเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด แล้วกดปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป"


1.ชื่อ ชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน
2.วันเกิดและอายุ
3.ข้อมูลบิดา และมารดา
4.รายละเอียดการสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต

สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

5.ถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
6.รายละเอียดการประกอบอาชีพ
7.ช่องทางการติดต่อทางไปรษณีย์
8.เคยรับราชการหรือไม่
9.เคยสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่
10.เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ลงโทษอย่างใดหรือไม่
ปรับปรุงข้อมูลของท่าน และยืนยันความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3 - 3

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบปรับปรุงข้อมูล สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้ท่านแก้ไขข้อมูลของท่าน ให้ท่านกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของท่านลงในแบบฟอร์ม
หากเรียบร้อยแล้ว แล้วกดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"

หากเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลให้ท่านทราบเพื่อยืนยันว่า ท่านได้มีการยื่นขอปรับปรุงข้อมูลของท่าน


ดูหรือดาวโหลดไฟล์ของคุณ ลบไฟล์

นำเข้าไฟล์ใหม่
1.ชื่อ นามสกุล
2.วันเกิดและอายุ
3.ข้อมูลบิดา และมารดา
4.รายละเอียดการสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต

สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

5.ถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ถ้าช่องใด เป็นค่าว่าง ให้ใส่ "-" (ขีด) )
6.รายละเอียดการประกอบอาชีพ (ถ้าช่องใด เป็นค่าว่าง ให้ใส่ "-" (ขีด) )
7.ช่องทางการติดต่อทางไปรษณีย์ (ถ้าช่องใด เป็นค่าว่าง ให้ใส่ "-" (ขีด) )
8.เคยรับราชการหรือไม่
9.เคยสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่
10.เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ลงโทษอย่างใดหรือไม่