ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติฯทุกท่าน
เนติบัณฑิตยสภาจึงใคร่ขอให้สมาชิกตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตนเอง ให้เป็นปัจจุบันที่สุด

- เนติบัณฑิตยสภาจะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดเดิม ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 กันยายน 2563

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ต้องเป็นผู้ที่ได้เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประเภท ได้แก่ ประเภทข้าราชการตุลาการ, ประเภทข้าราชการอัยการ, ประเภททนายความ และประเภทบุคคลอื่น

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสามารถเลือกผู้มีสิทธิรับเลือก ตามกลุ่มประเภทของตนเองเท่านั้น โดยกรอกชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ไม่เกินประเภทละ 5 คน ลงในบัตรเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อบรรจุลงในซองที่ส่งมา พร้อมส่งกลับคืนมายังเนติบัณฑิตยสภา ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.

- ขั้นตอนการเลือกตั้ง เนติบัณฑิตยสภาจะส่งบัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ตามรายชื่อที่แยกประเภท โดยอาศัยทะเบียนของเนติบัณฑิตยสภา และทะเบียนของทางราชการครั้งสุดท้ายถึง วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

- ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย เนติบัณฑิตยสภา จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของสามัญสมาชิกให้เป็นปัจจุบันที่สุด ได้แก่ สถานะอาชีพ, ที่อยู่ติดต่อสำหรับจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งและข้อมูลอื่นๆ

- วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ปรับปรุงข้อมูล สถานะอาชีพของสามัญสมาชิก, ที่อยู่ติดต่อสำหรับจัดส่งเอกสารการเลือกตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบัน

- วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ส่งบัตรเลือกตั้งกลับคืนเนติบัณฑิตยสภา ภายในเวลา 16.30 น.

- วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ตรวจนับคะแนน